GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

İstanbul Ekonomi ve Araştırma Danışmanlık A.Ş. (“Şirket”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla  yönettiğimiz www.turkiyeraporu.com İnternet sitesini ziyaret edenlerin (“Veri Sahibi”) gizliliğini korumak Şirketimizin önde gelen ilkelerindendir. İşbu Gizlilik Politikası (“Politika”), Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz kullanımına ilişkin bilgilendirme yapmayı amaçlamaktadır.

 

VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ

Kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi “Kişisel Veri”dir. İnternet sitemizi ziyaret etmeniz, raporlarımızdan haberdar olmak amacıyla için e-posta listemize kayıt olmanız ve bizimle iletişime geçmeniz sırasında elde edilen kimlik ve iletişim bilgileriniz, veri sorumlusu olarak Şirket tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Elde edilen kişisel verileriniz, sunduğumuz hizmetlerden ziyaretçilerin faydalanması, erişim yetkilerinin yürütülmesi ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Şirket tarafından KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenebilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMACI

Elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve talep edilmesi durumunda kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

İnternet sitemizi ziyaretiniz kapsamında kişisel verileriniz Kanun’da yer alan veri işleme şartlarına uygun olarak veya rızanızın varlığı durumunda elektronik yöntemlerle doğrudan tarafınızdan elde edilmektedir.

 

VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı buradan Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.