ABONELİK SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR

İşbu Abonelik Sözleşmesi (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır.) İstanbul Ekonomi Araştırma ve Danışmanlık A.Ş, (bundan sonra “Türkiye Raporu” olarak anılacaktır) www.turkiyeraporu.com  adresinden sunduğu ücretli ve/veya ücretsiz yazılı içerik, ses kaydı, video ve benzeri içerik hizmetlerinden (bundan sonra “Dijital İçerik” olarak anılacaktır) faydalanmak için işbu Sözleşmeyi onaylamak isteyen tüketici (bundan sonra “ABONE” olarak anılacaktır) arasında ABONE’nin elektronik ortamda bulunan “Abonelik Sözleşmesini Kabul Ediyorum” butonunu tıklaması ve kabul beyanının Türkiye Raporu kayıtlarına geçtiği an kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir.

 

 1. ÖN BİLGİLENDİRME TEYİDİ

ABONE, 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak satışa konu dijital içerik hizmetlerin temel nitelikleri, satış bedeli, ödeme şekli ve diğer tüm hususlarda bilgi sahibi olduğunu ve kendisine ön bilgilendirmenin yapılmış olduğunu ve işbu Sözleşme’nin bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan eder.

 

 1. SÖZLEŞME KONUSU HİZMETLER VE ÖZELLİKLERİ

ABONE işbu Sözleşme ile, Türkiye Raporu Satın Alma Sayfasında belirtilen Dijital İçerik Hizmetleri’nden seçtiği hizmeti satın almıştır. Satın alınan Dijital İçerik Hizmetleri’nin özellikleri ve kullanım koşulları www.turkiyeraporu.com adlı web sitesindeki satın alma sayfasında belirtildiği gibidir.

 

İşbu Sözleşme ile Türkiye Raporu, www.turkiyeraporu.com adresinde yer alan satın alma sayfasında belirttiği taahhütlerini yerine getirmeyi ve Dijital İçerik Hizmetlerini önceden belirtilen fiyat ve koşullarda ABONE’ye sunmayı; ABONE de Türkiye Raporu kullanım şartlarını kabul ederek ürün/hizmet bedelini zamanında Türkiye Raporuna’ye ödemeyi taahhüt eder.

 

ABONE, Türkiye Raporu tarafından sunulan Dijital İçerik Hizmetleri’nin fiziksel bir teslimatının olmadığını, gayri maddi nitelikte olan Dijital İçerik Hizmetleri’nin elektronik ortamda sunulacağını (ABONE tarafından tercih edilen paket doğrultusunda, web sitende veya e-posta aracılığı ile) ve teslim edileceğini kabul eder.

 

 1. SÖZLEŞME TARİHİ

İşbu Sözleşme, ABONE tarafından Sözleşme’nin okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edilmesiyle akdedilmiş olup ve bu andan itibaren hüküm ve sonuç doğuracaktır.

 

 1. ABONELİK İŞLEMLERİ
 2. a. ABONE, kayıt sırasında vermiş olduğu elektronik posta adresi ile bir üyelik oluşturma imkanına sahiptir. Aynı elektronik posta adresi ile birden fazla üyelik oluşturulamaz.

 

 1. b. ABONE, kullanıcı oluşturulması ve hizmetlerin kullanılması sırasında, Türkiye Raporu’na bildirdiği tüm bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda hatalı veya noksan olmasından kaynaklanabilecek sorunlardan Türkiye Raporu’nun bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. ABONE’nin bilgilerinde değişiklik olması halinde söz konusu bilgilerin güncellenmesi ABONE’nin sorumluluğundadır.

 

 1. ABONE, Sözleşme konusu Dijital İçerik Hizmetleri’ni belirlediği kullanıcı adı ve parolanın girilmesi suretiyle kullanabileceğini, kullanıcı adı ve/veya parolanın hatalı girilmesi nedeniyle hizmetlerin kullanılamamasından Türkiye Raporu’nun sorumlu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.

 

 1. ABONE, parola ve kullanıcı adının gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, parolayı ve kullanıcı adını herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacağını, kullandırmayacağını, parolanın yetkisiz üçüncü şahıslar tarafından ele geçirildiğini öğrenmesi veya bundan şüphelenmesi halinde derhal Türkiye Raporu’na haber vereceğini, parola ve kullanıcı adının üçüncü şahıslar tarafından kullanılması sebebiyle doğacak zararlardan Türkiye’nun sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

 

 1. TARAFLARIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
 2. ABONE, işbu Sözleşme’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Sözleşme konusu Dijital İçerik Hizmetleri’ni satın alarak, www.turkiyeraporu.com ve satın alma sayfasında belirtilen kullanım şartları ve sınırlandırmalar kapsamında hizmet alma hakkını elde etmiştir.

 3. ABONE, Türkiye Raporu’nin sunduğu ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uygun olarak lisans haklarına sahip olduğu Dijital İçerik Hizmetleri’nin ancak işbu Sözleşme şartları kapsamında bireysel/kurumsal amaçla kullanılabileceğini ve Sözleşme ile açıkça belirtilmemiş hiçbir yetkinin ABONE’ye devredilmemiş olduğunu kabul ve taahhüt eder.

 

 1. Türkiye Raporu, teknik sorun ve/veya geliştirmelerden kaynaklanan nedenlerle herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını ve hizmetlerin verilmesini geçici olarak askıya alabilecek veya tamamen durdurabilecektir. Söz konusu kesintiler bir gün içerisinde toplam 1 (bir) saat ve 1 (bir) ay içerisinde toplam 24 (yirmi dört) saati aşmayacaktır. ABONE, bu nedenle hizmetlerin geçici bir süre için askıya alınmasından dolayı Türkiye Raporu’dan herhangi bir nam altında tazminat ve benzeri hak ve bedel talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

 1. Türkiye Raporu’nun sunduğu Dijital İçerik Hizmetleri, sektörel standartlar paralelinde, mümkün olduğunca kesintisiz, sürekli, güvenli ve kaliteli olacaktır. ABONE, internette yaşanan kesintiler, hız düşmesi ve benzeri sebeplerle hizmette yaşanacak kesintiden ve/veya ülkede genel bir karışıklığın ortaya çıkması savaş, terör, grev, genel elektrik kesintisi, deprem, su baskını, olağanüstü hal, siber saldırı, cihazlara virüs bulaşmış olması veya benzeri bir mücbir sebeple hizmetin verilmesine ilişkin yaşanacak sorunlardan Türkiye Raporu’nun sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

 

 1. Türkiye Raporu, Dijital İçerik Hizmetlerini sunduğu internet sitesine ait alan adını ve internet sitesi ve/veya aplikasyonların görünümünü, içeriğini ve dijital içerikleri her zaman için değiştirme hakkını saklı tutar.

 

 1. f.ABONE, Türkiye Raporu’nun teknik zorunluluklar veya mevzuatta meydana gelecek değişiklikler ve benzeri zorlayıcı sebeplerle, işbu Sözleşme hükümlerini tek taraflı olarak değiştirebileceğini, yeni maddeler ekleyebileceğini veya maddeleri çıkarabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözleşme’de yapılacak değişikliklerin ABONE tarafından kabul edilmemesi halinde ABONE, işbu Sözleşme’yi derhal feshetmek hakkına sahip olacaktır. Türkiye Raporu, Sözleşme’de meydana gelecek değişikliklerin ABONE tarafından kabul edilmemesi halinde, Dijital İçerik Hizmetlerini sunmama, askıya alma veya sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır.

 

 1. g.ABONE, işbu Sözleşme ile faydalanmak istediği ücretli hizmetlerden faydalanabilmek için mobil cihazı ile teknik donanımının hizmetlere uygun gerekli asgari kriterleri karşıladığını, bu kriterlere uygun olmayan cihaz ve/veya teknik donanım sebebiyle hizmetlerden faydalanamama durumunda, Türkiye Raporu’nun herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, herhangi bir nam altında Türkiye Raporundan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
 2. Türkiye Raporu, ABONE’ye daha iyi hizmet verebilmek ve ürün sunabilmek adına www.turkiyeraporu.com internet adresi, Türkiye Raporu uygulamaları üzerinden adı, soyadı, telefon numarası, elektronik posta adresi, doğum tarihi, mesleki bilgileri gibi özel nitelikli olmayan kişisel verileri kaydetmektedir.

 

 1. Türkiye Raporu kişisel veri sahibi olan ABONE’yi aydınlatmakla yükümlü olup, bu kapsamda ABONE web sitesinde yer alan Türkiye Raporu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı okuduğunu ve Türkiye Raporu’nun 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra“KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini kabul ve beyan eder.

 

 1. ABONE, abonelik süresince kendisi tarafından aktarılan kişisel verilerinin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama yükümlülüğünü kabul ve taahhüt eder.

 

 1. Türkiye Raporu; ABONE‘nin aktardığı kişisel verilerini, işbu Sözleşme kapsamı ve amacı ile sınırlı olarak işleyeceğini, aktaracağını ve saklayacağını kabul ve taahhüt eder. Türkiye Raporu, işbu Sözleşme kapsamında kendisine aktarılan kişisel verileri ürün ve hizmetlerin doğru bir şekilde sunulması amacı ile ve tüketici sorularına yanıt vermek üzere, elektronik posta, posta veya telefon yoluyla kullanabilir. Türkiye Raporu, ABONE’nin kendisine aktardığı kişisel verileri pazarlama faaliyetleri ve benzeri amaçlarla yasal sınırlamalar dahilinde haberleşme amacı ile, e-posta, posta veya telefon yoluyla kullanabilir. İşbu Sözleşmenin alt kısmında promosyon ve tanıtımlara ilişkin özel rıza alınmaktadır. Türkiye Raporu, hizmet sunmak amacıyla sınırlı olacak şekilde kişisel verileri profillemede kullanma hakkını saklı tutar.

 

 1. Türkiye Raporu, ABONE bilgilerini 3. kişilere aktarabilir. ABONE verilerinin aktarımı hususunda Türkiye Raporu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yer alan usul ve esaslar uygulanır. 3. kişiler ile paylaşılan kişisel veriler ürün ve hizmetlerin sunumu ve hizmet kalitesinin artırılması amacına yöneliktir. ABONE’nin kişisel verileri işbu Sözleşme’nin amacı dışında işlenemez.

 

 1. Türkiye Raporu KVKK ilke ve esaslarına uygun olarak kişisel verileri işleyecektir ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin gerekli idari teknik tedbirleri alacaktır.

 

 1. ABONE, KVKK’dan doğan haklarına ilişkin taleplerini www.turkiyeraporu.com sitesinde yer alan iletişim sekmesinden iletebilir. Türkiye Raporu, ABONE’ye makul süre içerisinde cevap verecektir.

 

 1. ÜRÜN / HİZMET BEDELİ

ABONE, ösatın alma sayfasında belirtilen ve www.turkiyeraporu.com web sitesinde Türkiye Raporu tarafından açıklanan, ücretli içerik hizmetlerine ilişkin ürün/hizmet bedellerini, bildirilen şekillerde ödemeyi, bu ödemeyi yapmadıkça Türkiye Raporu’nun sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanamayacağını kabul ve taahhüt eder. Türkiye Raporu her zaman ürün ve/veya hizmet bedellerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

 

 1. DAMGA VERGİSİ

İşbu Sözleşme’nin ABONE tarafından kabul edilmesi halinde, tahakkuk edecek damga vergisi tutarı Türkiye Raporu tarafından ödenecektir.

 

 1. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESİH

Türkiye Raporu, tamamen ve tek taraflı kararı ile işbu Sözleşme konusu ürün ve/veya hizmeti abonelerine sunmaktan vazgeçebilir ve hizmet sunumunu sona erdirebilir. Bu durumda ABONE hiçbir nam altında Türkiye Raporundan herhangi bir hak veya bedel talep etmeyecektir.

 

ABONE, Dijital İçerik Hizmetlerini hiçbir şekilde bireysel/kurumsal kullanım amacı dışında kullanamaz ve/veya kullandıramaz, 3. kişi ve/veya kurumlara iletemez, kullandıramaz ve/veya devredemez. Türkiye Raporu tarafından yetkisiz bir kullanımın tespiti veya bu tür kullanımdan şüphe edilmesi halinde işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetler derhal durdurulabilir ve işbu Sözleşme hiçbir ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshedilebilir. Bu durumda Türkiye Raporu’nun zararlarının tazminini vesair yasal haklarını talep etme hakkı saklıdır. İşbu sözleşme konusu haklar ABONE tarafından hiçbir surette ticari amaçlara konu yapılamaz.

 

ABONE, işbu Sözleşmeyi feshetmek istediği takdirde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Türkiye Raporu’na yazılı bildirimde bulunmak suretiyle aboneliğini sonlandırabilir. 

 

ABONE’nin aboneliğini sonlandırma talebine istinaden, ödenen abonelik ücreti temel alınarak her bir sayının/günün birim fiyatı hesaplanır. O ana kadar teslim alınan sayıların ve/veya dijital içerik hizmetinin toplam tutarı ödenen tutardan düşülerek kalan tutar ABONE’ye iade edilir.

 

ABONE’nin Tüketiciyi Koruma Kanunu çerçevesinde cayma hakkı saklıdır.

 

ABONE, tek taraflı olarak aboneliğini sonlandırdığında, işbu Sözleşme kapsamında verdiği kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep edebilir. ABONE’nin kişisel verilerinin silinmesine, yok edilmesine veya anonimleştirilmesine ilişkin talepler Türkiye Raporu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası tarafından öngörülen usul ve esaslara göre değerlendirilir.

 

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri yetkilidir. Ayrıca ABONE, şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilecektir. Kişisel verilere ilişkin taleplerde 6698 sayılı Kanun’un öngördüğü şikayet ve itiraz usulleri saklıdır.

 

 1. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, ABONE tarafından okunarak, kabul edildiği anda yürürlüğe girecek ve Taraflardan herhangi biri tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır.